DSC_0087
DSC_0078

Yaklaşımlarımız

Hakkımızda

Engelli Kadın Derneği (ENG-KAD) bu sorunlarla mücadele etmeyi hedefleyen bir grup kadının bir araya gelerek feminizm ve engelli bireyler için onurlu bir yaşam ortak paydasında buluşmasıyla Eylül 2011 'de Ankara’da kurulmuştur.

Hikayemiz

Engelli Kadın Derneği’nin Amaçları:

  • Engelli kadınların mevcut durum ve problemlerini irdeleyerek, onların; evrensel insan hakları, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik varlıklarını geliştirecek teorik ve pratik çözümler üretmek.
  • Engelli kadınların hak arama mekanizmalarına erişimlerinin yaşama geçmesi için çalışmak ve her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek.
  • Kadınlar arası diyalog, iletişim, dayanışmayı sağlamak, toplumun her kesiminden engelli ve engelsiz kadınlarla 'onurlu bir yaşam' ortak paydasında bir araya gelip çeşitli faaliyetler yapmak.
  • Engelli kadınların, sosyal ve ekonomik alanda fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek gelişmeleri ile bu alandaki faaliyetlere katılımlarını arttırmak için çalışmak.
  • Engelli kadınların başta eğitim, istihdam ve sağlık gibi temel insan haklarına uygun yaşam sürdürebilmeleri amacıyla sorun tespitleri ve çözüm önerileri üretmelerine katkıda bulunmak.
  • Engelli kadınların güçlü yanları ve sorunları hakkında toplumda farkındalık uyandırmak ve bu amaçla etkinlikler düzenlemek.
DSC_0082
DSC_0074

Yaklaşımlarımız

İlke ve Değerlerimiz

Feminist Bakış Açısı: Örgütlenmesinde, feminist ilke, değer ve yöntemleri esas alır.

Anti Hiyerarşik Örgütlenme: Örgüt, kişiler arasında görev ve yetkilere dayanan alt- üst ilişki sınıflandırmasına karşı çıkar. Üstlenilen görev ve sahip olunan yetki kimseye ayrıcalık sağlamamakla birlikte, başlı başına bir temsil gücü de tanımaz.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Hesap verebilirlik, karar alan ve uygulayanların yetkilerini kullanmalarından ve gerçekleştirilen faaliyetlerden sorumlu tutulabilmelerini sağlamaktadır. Bu sayede, örgüt içinde karar alma ve uygulama yetkilerini kullanan kişiler, kararlardan etkilenenlere hesap verebilecektir. Örgüt içinde hesap verebilirliğin etkin olarak işletilebilmesi, şeffaflığın sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Şeffaflık ise; bilgi aktarımı ile birlikte katılım ve çoğulculuk ilkelerinin tam ve etkin olarak işleyebilmesinin ön koşuludur. Örgüt içinde, bilgiye sahip kişiler sorulmaya yer bırakmaksızın sistematik olarak bilgiyi paylaşmalıdır.

Katılımcılık: Katılım demokratik örgütlenme anlayışının dayanak noktalarından biridir. Bu doğrultuda, katılım ilkesinin özünde bulunan, düşünme ve ifade özgürlüğü; örgütün karar alma sürecinin sağlıklı yürümesini sağlamaktadır. Örgüt tarafından benimsenen, engelli kadın ve kız çocuklarının toplumsal yaşama ve karar alma süreçlerine tam ve etkin katılımının sağlanması, misyonu öncelikle örgüt içinde işlerlik kazanmaktadır. Bu sayede, politika oluşturma aşamasından, karar alma ve gerçekleştirme aşamasına kadar her süreçte katılımın sağlanması ile örgüt içindeki fikirlere ve beklentilere de vakıf olunacaktır.

Çoğulculuk: Demokratik anlayışın vazgeçilmez bir ön koşulu olarak kabul edilen çoğulculuk, örgüt yapılanmasını bireysellikten çıkarıp ortak çözümler noktasında bütün üyelere hitap ettiğinden, tarafımızca benimsenen önemli bir ilkedir. Örgüt tarafından kabul edilen bu ilke doğrultusunda, alınan kararlar, çoğunluğun tercih ve isteklerinden farklı olarak, çoğunluk yanında azınlıkta kalan fikirlere de değer veren bir sistem olduğundan; üyelerin yönetimde eşit söz hakkına sahip olmasını sağlamaktadır. Bütün bunların yanı sıra, demokratik bakış açısının bir yansıması olarak katılımın yüksek olması da çoğulculuk anlayışının bir sonucudur. Bu ilkeden hareketle, örgüt tarafından alınan kararların, bütün farklı düşünceleri kapsayacak çoğulcu bir anlayışla alınması esastır.

Hikayemiz